• وضعیت
 • جدیدترین
 • پربازدیدترین
 • پرفروشترین
 • ارزانترین
 • گرانترین
 • الفبا
 • محبوب ترین

وسایل اندازهگیری

راهنمای خرید خط کش،گونیا، پرگار و نقاله 

پرگار، نقاله و گونیا و انواع خطکشها از جمله ابزارها و وسایل اندازهگیری هستند که برای یادگیری بسیاری از مفاهیم و مسائل ریاضی و هندسه ضروری و مفید میباشند.

وسایل-اندازه-گیری-تحریر

انواع مختلفی از این وسایل اندازهگیری وجود دارند که بیشتر تفاوتهای آنها در جنس ارائهشده از این وسایل است. بهعنوانمثال برای هر یک از این موارد هم نمونه شفاف تعریفشده است و هم نمونههای غیر شفاف.

خطکشها سادهترین جز مجموعه وسایل اندازهگیری در بین ابزارآلات نوشتن هستند که کاربردهای زیادی داشته و مورداستفاده گروههای زیادی مانند دانش آموزان، دانشجویان، طراحان و مهندسان قرار میگیرند.

انواع خط کش را میتوان در سه گروه خط کش پلاستیکی، فلزی و ژلهای قرارداد که هرکدام با توجه به جنس خود برای امورات خاصی مناسب هستند. بهعنوانمثال میتوان گفت نمونههای ژلهای بیشتر برای کاربران با سنین پایینتر مانند دانش آموزان ابتدایی مناسب میباشد زیرا با توجه به ماهیت ژلهای و انعطافپذیر خود در برابر ضربات و فشارهای احتمالی مقاوم بوده و به راحتی شکسته نمیشود؛ همچنین جنس نرم آن باعث میشود در هنگام کار، خطری برای کودک ایجاد نشود.

خط-کش-ژله-ای

خطکشها معمولاً در ابعاد 10-20-30و 50 به بازار عرضه میشوند. خط کش های فلزی امروزه از جمله نمونههای محبوب در بین بزرگسالان هستند که دارای ظاهری شیک بوده و بهواسطه جنس بدنه مقاوم خود دارای ماندگاری و عمر بالایی هستند.

برخی از انواع خط کش نیز با استفاده از ساختار پویا و انعطافپذیر خود مخاطبین را به خود جلب میکنند.

نمونههای پلاستیکی نیز در دو نوع شفاف و غیر شفاف به تولید میرسند که با توجه به مخاطبین این خطکشها با رنج سنی مختلف، طرحهای متفاوتی مانند جدول ضرب و یا برخی فرمولهای ریاضی و طرحهای هندسی بر پشت نمونههای غیرشفاف حک میشود.

معمولاً دو ابزار گونیا و نقاله در حالت شفاف ساختهشده و مورد استقبال مخاطبان قرار میگیرد. دو نوع گونیا وجود دارد که 60-45 و 60-30 معرف و نشاندهنده زاویههای آنهاست.

مشخصههایی که میتواند این ابزارها را کاربرپسند میکند عبارتند از:

 • دارای اعدا خوانا و پررنگ باشد
 • چاپ زوایا و اعداد بهطور با کیفیتی انجامشده باشد که امکان پاک شدن آنها بسیار کم باشد
 • انعطافپذیر باشد و بهراحتی شکسته نشود
 • روی کاغذ سر نخورد
 • دارای ظاهر مناسب و جذابی باشد

پرگارها ازجمله دیگر وسایل اندازهگیری بوده که برای دانش آموزان دوره متوسطه، طراحان و مهندسان پرکاربرد است.

پرگار-وسایل-اندازه-گیری

بدیهی است که پرگار مورداستفاده مهندسان و یا طراحان دارای ساختار تخصصیتر و دقیقتری است . زیرا بهعنوانمثال میتوان درجهبندی برای باز شدن دو بازو پرگار را بهطور دقیقتری در دست گرفت.

تفاوت عمدهای که در انواع مختلف پرگار وجود دارد در بازوی رسم کننده آن و همچنین طریقه باز شدن و درجهبندی آنهاست که در نمونههای اولیه و مبتدی مشاهده میکنیم که هر دو بازوی تعریفشده پرگار از نوع ثابت بوده و قابل تعویض نمیباشند اما رفتهرفته ازجمله آپشن های فعال در اکثر پرگارها، بازویی با امکان جایگیری مداد، خودکار و .. میباشد.

همچنین مسئله مرکز ثقل و چگونگی باز شدن یک پرگار نیز تعیینکننده درجه پیچیدگی یک پرگار است بهطوریکه در نمونه پرگارهای مهندسی شاهد جایگاهی برای کنترل میزان باز شدن دو بازو از هم میباشد.

از مجموعه این وسایل برای رسم خطوط و منحنیهای مختلف و محاسبات زاویهای و ترسیم خطوط منقطع و قائم و یا موازی استفاده میشود.

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان