• وضعیت
  • جدیدترین
  • پربازدیدترین
  • پرفروشترین
  • ارزانترین
  • گرانترین
  • الفبا
  • محبوب ترین

راهنمای خرید کاغذ

کاغذ چیست:

انسانهای اولیه که نیاز به تصویر کردن اشیا، یادداشت کردن وقایع، ارسال پیامهای کتبی و اهمیت آنکه بتواند اثری بهجا ماندنی را ثبت کند درک کرده بود همواره به دنبال دستیابی به آن بود.

لزوم ثبت و انتقال افکار و عقاید و ارتباط باهم نوع از ابتدای تاریخ انسانها را براین واداشت تا راهی را برای آن پیدا کنند.

کاغذ از زمان اختراع تا به امروز قابلاعتمادترین وسیله انتقال اندیشه بشر بوده است و نقش مهمی در جمعآوری و ذخیرهی اطلاعات و دانش بشر داشته است.

پیدایش و گسترش وسایل ارتباطی صوتی و تصویری و همچنین شبکههای رایانهای هم نتوانستهاند از میزان مصرف کاغذ کم کنند و مصرف آن روزبهروز در حال افزایش است.

انسانها از کاغذ استفاده بسیاری میکنند اما کمتر کسی در مورد نحوه تولید آن آگاهی دارد.

نحوه تولید کاغذ:

برای تولید کاغذ از الیاف طبیعی که دارای سلولز هستند بهره گرفته میشود و از دو روش فیزیکی و شیمیایی میتوان استفاده کرد.

الیاف سلولزی را درون آب قرار میدهند تا رطوبت کافی را جذب کند و بهصورت خمیری تبدیل شود. سپس آن را بر روی یک صفحه شبکهای قرار میدهند تا خشک شود و بهصورت یکدست درآید پس از آن که الیاف رطوبت خود را از دست دادند به یکدیگر نزدیک میشوند و در نقاطی که روی یکدیگر قرارگرفتهاند پیوند شیمیایی ایجاد میکنند تا سبب اتصال آنها بشود.

انواع کاغذ:

بیش از 3000 نوع کاغذ برای مصارف مختلف در بازار موجود میباشد اما در صنعت کاغذسازی، کاغذها را به 4 گروه تقسیمبندی میکنند:

1. کاغذ و مقوای گرافیکی

2. انواع مقوای بستهبندی

3. کاغذهای بهداشتی

4. کاغذهای صنعتی برای مصارف الکترونیکی

ابعاد کاغذ سری A در حال حاضر در سراسر جهان بهعنوان یک استاندارد شناختهشده است و تنها در ایالت متحده و کانادا بهعنوان یک استاندارد آن را امضا نکرده اند.

سازمان جهانی استاندارد (ISO) استانداردی را برای اندازه کاغذها در سه سری A،B،C معرفی کرده است و این استاندارد به استاندارد ISO 216 معروف است و بسیاری از کشورها ازجمله ایران آن را پذیرفتهاند.

هریک از سریها از صفر تا ده شمارهگذاری شدهاند بهعنوانمثال: A0،A1،A2،A3،A4،A5،... که معروفترین آنها اندازههای A3،A4،A5 میباشد.

این اندازهها باهم رابطه 1:2(1/2) دارند یعنی عرض به استاندارد، ارتفاع استاندارد بعدی میشود و ارتفاع آن بر دو تقسیم میشود و عرض اندازهی بعدی را تشکیل میدهد.

بهعنوانمثال: عرض کاغذ A3 برابر 297 میلیمتر است، این اندازه برابر با ارتفاع کاغذ A4 میباشد و ارتفاع کاغذ A3 برابر با 420 میلیمتر میباشد که اگر آن را بر دو تقسیم کنیم مقدار 210 به دست میآید و این مقدار برابر عرض کاغذ A4 است.

کاغذ A3:

اندازه کاغذ A3 دو برابر اندازه کاغذ A4 میباشد. این برگه بزرگ به شما این امکان را میدهد که اسنادی را چاپ کنید که نیاز به تأثیر بصری بیشتر دارند. ازجمله قطعات بزرگ گرافیکی یا تصاویر با وضوحبالا.

A3 سایز مناسبی برای بروشورها، ارائهها و اسناد تبلیغاتی است. ازآنجاکه فضای کاغذ بیشتری دارد چاپ هریک از این اسناد را به شما میدهد.

پرینترهای A3 با فرمت بزرگ بسیار متنوع هستند زیرا توانایی چاپ در هر دو A3 و A4 و همچنین داشتن موتورهای چاپی سریعتر رادارند.

جمعبندی:

با توجه به مطالب بالا به این نتیجه می­ رسیم که کاغذ جزء اصلی و اساسی در صنعت چاپ است که بدون وجود آن امکان نشر اطلاعات و مطالب وجود نخواهد داشت. پس کاغذ نقش مهم و حیاتی در صنعت چاپ را ایفا می­ کند که در انواع، اقسام و سایزهای متفاوت موجود است و کشورهای مختلفی چون آمریکا، کانادا، هند، ژاپن، چین، آلمان، ایران و سوئد در زمینهی تولید کاغذ فعالیت دارند. در صورت نیاز به انواع کاغذ در سایزهای متفاوت و کیفیت متنوع، در صورت تمایل می­توانید جهت تهیه آن­ ها به فروشگاه اینترنتی اچسون شاپ مراجعه نمایید.

0
ثبت سفارش
تعداد
عنوان