عکس گرفته شده توسط ستاره شناسان، سیاه چاله فضایی است که قطر آن نزدیک به 40 میلیارد کیلومتر می باشد، چیزی حدود سه میلیون برابر کره خاکی!


تصویر منتشر  شده حفره ای سیاه بوده که اطراف آن را گازهای درخشان فراگرفته است؛ که از فاصله 500 میلیون تریلیون کیلومتری زمین عکس برداری شده.


سیاه چاله، دارای جاذبه قوی است که همه چیز را درون خود می کشد حتی نور هم از دست سیاه چاله ها در امان نیست.